رفلکس بابینسکی – Babinski Reflex

رفلکس بابینسکی (Babinski Reflex) چیست؟

 رفلکس بابینسکی
رفلکس بابنسکی

رفلکس بابینسکی یکی از رفلکس های معروف شناخنه شده و معروف است که نشان دهنده بروز بیماری در CNS و درگیر شدن راه های نخاعی قشری می باشد.

روش انجام رفلکس بابینسکی

اگر کناره های جانبی کف پا را در شخص با CNS سالم آهسته لمس کنیم انگشتان پا منقبض شده و به سوی یکدیگر کشیده می شوند و در فردی که دچار بیماری در سیستم حرکتی CNS می باشد انگشتان به طرف بیرون باز شده و به عقب کشیده می شوند.

توجه: در نوزادان علامت بابینسکی بصورت طبیعی مثبت می باشد.
منبع: داخلی جراحی برونر
مطلب مرتبط: اعصاب جمجمه ای و وظایف آنها

فیلم معاینه رفلکس بابینسکی