تنفس Gasping

تنفس gasping
تنفس gasping

تنفس گسپینگ (Gasping)

یک الگوی غیر طبیعی تنفسی است که کارآمد نمی باشد، تنفس ها از لحاظ عمق برابر

و سطحی می باشد. در این نوع تنفس تبادل اکسیژن بصورت صحیح انجام نمی گیرد.

در ضایعات پل مغزی نیز تنفس گسپینگ دیده می شود.

تنفس Gasping

تنفس Gasping

تنفس Gasping