آنتی کوآگولانت یا ضد انعقادها

آنتی کوآگولانت

آنتی کوآگولانت (Anticoagulant) یا ضد انعقادها:

آنتی کوآگولانت ها داروهایی هستند که مانع از انعقاد خون در رگ ها می شود. این داروها شامل دو دسته اند:

۱- هیدروکسی کومارین: وارفارین، کوماکلور، فومارین، برومادیلون و برودیفوکان

۲- اینلاسیون: کلرفاسیتون، دیفاسینون، پیندون و والون