آموزش کار با دی سی شوک زول سری M

آموزش کار با دستگاه DC شوک ZOLL سری M-جلسه سوم

آشنایی با تجهیزات پزشکی
آموزش کار با دی سی شوک زول سری M
آموزش کار با دی سی شوک ZOLL سری M

 

آموزش کار با دستگاه DC شوک ZOLL سری M-جلسه سوم

[box type=”note” radius=”5″]با جلسه سوم از آموزش کار با DC شوک ZOLL سری M در خدمتتون هستیم، امیدواریم تا جلسه پایانی ما را همراهی کنید. لیست مطالب این جلسه در جدول ذیل ذکر شده است.[/box]

فهرست مطالب جلسه سوم

ردیف

عنوان

۱

كارديوورژن سنكرون

۲

پيس ميكر موقت غير تهاجمی

۳

پيس ميكر آسنكرون

 

كارديوورژن سنكرون :(SYNCHRONIZED CARDIOVERSION)

اطلاعات عمومي:

براي درمان برخي از آريتمي ها نظير تاكي كاردي بطنی، فیبریلاسیون دهلیزی و فلوتر دهلیزی نیاز است كه زمان تخليه شوك روي بدن، با موج R از سيگنال ECG بيمار همزمان شود تا از به وجود آوردن فيبريلاسيون بطني جلوگيري شود.
در اين حالت، يك مدار همزمان كننده موجهای R از سيگنال ECG بيمار را آشكار م يكند و با فشردن و نگاه داشتن كليد تخليه شوك، با تشخيص اولين موج R، همزمان شوك را روی بدن بيمار تخليه مي كند.
بنابراين خطر تخليه شوك در هنگام موج T از بين می رود. هنگامي كه حالت SYNC فعال است، نشانگرهايی به شكل فلاش پایین روی سيگنال ECG ظاهر مي شود كه محل تخليه شوك را نشان مي دهد.

آماده كردن بيمار:

لباسهای بيمار را كه ناحيه سينه را مي پوشاند جدا كرده و در صورتيكه سينه بيمار موی بيش از حدي دارد، موهای آن ناحيه را كوتاه كرده تا پدها به سينه بيمار بخوبی بچسبد.

الكترودهای ECG را مطابق با استاندارد به بيمار متصل كنيد.

در صورت استفاده از پدهاي چند منظوره، آنها را مطابق با دستورالعمل در محل مناسب بچسبانيد.

در صورت استفاده از پدالها، آنها را براي اعمال شوك آماده كنيد.

پس از روشن كردن دستگاه در حالت MONITOR يا DEFIB، با فشردن كليد انتخاب ليد يكی از ليدهای ECG را انتخاب كنيد. دقت كنيد كه استفاده از پدالها به عنوان مرجع ECG ممكن است بعلت داشتن نويز در اثر حركت يا تكان يا … ممكن است منجر به تشخيص نادرست محل تخليه شوك شود.

مرحله ۱٫ انتخاب انرژي و حالت :SYNC

سوئيچ انتخاب مد را در حالت DEFIB قرار دهيد. مقدار انرژي انتخاب شده(در دستگاههای Biphasic به صورت پيش فرض روی ۱۲۰ ژول تنظيم شده است) روي صفحه نمايش، ظاهر می شود.

آموزش کار با دستگاه DC شوک ZOLL

براي تغيير مقدار انرژي انتخابي، با استفاده از كليدهاي انتخاب انرژي روي پانل دستگاه و در صورت استفاده از پدالها با استفاده از كليدهای انتخاب انرژي روي پدال استرنوم مقدار انرژي مورد نظر را انتخاب كنيد. انرژي انتخاب شده با پيام “DEFIB xxxJ SEL” روي صفحه نمايش نشان داده مي شود.

كليد نرم افزاري روشن و خاموش كردن حالت SYNC را فشار دهيد. دستگاه در حالت SYNC قرار مي گيرد و پيام “SYNC xxxJ SEL.” نمايش داده مي شود و نشانگ رهايي به شكل فلاش پایین بالاي موج R از سيگنال ECG ظاهر مي شود.

مرحله ۲٫ شارژ انرژي:

براي شارژ انرژي انتخاب شده، كليد شارژ روي پانل دستگاه يا كليد شارژ روي پدال Apex را فشار دهيد. با فشردن هر يك از كليد ها، دستگاه شروع به شارژ انرژی انتخاب شده میكند.
پس از شارژ شدن انرژي(كمتر از ۶ ثانيه)، نشانگر شارژ انرژي روي پدال Apex روشن می شود و بوق آمادگی شوك برای تخليه به صدا در مي آيد و پيام “SYNC xxxJ READY” روي صفحه نمايش، نشان داده مي شود.

نكته مهم: تغيير انرژی انتخابي با استفاده از كليدهاي انتخاب انرژي در هنگام شارژ يا پس از شارژ شدن، باعث مي شود كه دستگاه، انرژي در حال شارژ يا شارژ شده را به صورت داخلي تخليه كند (DISARM) و به سطح انرژي جديد برود. در اين حالت براي شارژ مجدد بايد كليد شارژ انرژي را دوباره فشرد.

مرحله ۳٫ تحويل شوك به بيمار:

براي تخليه شوك روي بدن بيمار همزمان دو كليد تخليه انرژي روي پدالها يا كليد تخليه انرژي روي پانل را فشار دهيد و فشرده نگاه داريد تا با تشخيص يك موج R شوک روي بدن بيمار تخليه شود. پس از تخليه شوك روي بدن بيمار، مقدار انرژي تحويلي به بيمار با پيام DELIVERED“xxxJ ” نمايش داده مي شود.
اين پيام به مدت ۵ ثانيه روي صفحه نمايش ظاهر مي شود و پس از آن پيام “DEFIB xxxJ SEL.” ظاهر می شود.

در صورتيكه نياز به شوك سنكرون مجدد باشد، بايد دوباره كليد SYNC را فشار دهيد.

نكته: انرژي شارژ شده تا ۶۰ ثانيه آماده براي تحويل به بيمار است و پس از ۶۰ ثانيه به طور داخلي روي دستگاه تخليه مي شود.

نكته مهم. در هنگام تخليه شوك روي بدن بيمار دقت كنيد كه هيچ تماسي بين بيمار، تخت و تجهيزات متصل به بيمار با اطرافيان و كاربر وجود نداشته باشد. همچنين بين بيمار و قسمتهاي فلزي تخت اتصالی نباشد.

پيس ميكر موقت غير تهاجمی

دستگاهZOLL M Series داراي پيس ميكر VVI در مد درخواستي (demand) مي باشد. پيس درخواستي نيازمند سيگنال ECG با كيفيت بالا است. مطالعات كلينيكي برتري پيس ميكر دستگاه M Series نسبت به ساير پي سميكرهاي اكسترنال را نشان مي دهد. پالس ۴۰ ميلي ثاني هاي با جريان ثابت، بر مشكلات موجود در ديگر پيس ميكرها فائق آمده است.

براي استفاده از پيس ميكر، بايد مراحل زير انجام شود:

مرحله ۱٫ اتصال الكترودهای ECG و پدهاي چند منظوره به بدن

الكترودهای ECG را به بدن متصل كرده و ليد و اندازه مناسب را انتخاب كنيد تا سيگنال ECG به خوبي روي صفحه نمايش نشان داده شود. سپس پدهاي چند منظوره را طبق دستورالعمل به بيمار بچسبانيد و از تماس كامل آن با بدن بيمار اطمينان حاصل كنيد و دقت كنيد كه همپوشاني با الكترودهای ECG نداشته باشد. سپس پدهاي چند منظوره را به كابل MFC متصل كنيد.

مرحله ۲٫ قرار دادن سوئيچ انتخاب مد در حالت PACER

قرار گرفتن سوئيچ انتخاب مد در حالت PACER، پيس ميكر دستگاه فعال م يشود و به طور پيش فرض مقدار ريت پيس ميكر (PACER RATE) روي ۷۰ پالس در دقيقه (۷۰ppm) و مقدار خروجي پیس میکر (PACEMAKER OUTPUT) روي صفر ميلي آمپر قرار می گيرد.

مرحله ۳٫ تنظيم ريت پيس ميكر

مقدار ريت پيس ميكر (PACER RATE) را ۱۰ تا ۲۰ پالس در دقيقه (ppm) بالاتر از ريت طبيعي بيمار تنظيم كنيد. در صورتيكه ريت طبيعي وجود نداشت، از مقدار ۱۰۰ پالس در دقيقه (۱۰PPM) استفاده كنيد. افزايش يا كاهش مقدار ريت با چرخش كليد تنظيم ريت پيس ميكر در جهت عقربه هاي ساعت يا در خلاف جهت عقربه هاي ساعت امكان پذير است.

نشانگرهايي به شكل ┘└ محل پيس (تحريك) را روي سيگنال ECG نمايش مي دهد. به موقعيت مناسب تحريك، روی سيگنال ECG دقت كنيد.

مرحله ۴٫ تنظيم خروجي پيس ميكر

شدت جريان خروجي پيس ميكر را افزايش دهيد تا تحريك موثر شود( اثر كپچر شدن روي سيگنال ECG ظاهر شود.)

افزايش يا كاهش مقدار شدت جريان خروجي با چرخش كليد تنظيم شدت جريان پيس ميكر در جهت عقربه هاي ساعت يا در خلاف جهت عقربه هاي ساعت امكان پذير است.

آموزش کار با دستگاه DC شوک ZOLL

نكته. وقتي دستگاه از حالت پي سميكر خارج و در حالتهاي مانيتور يا دفيبريلاتور قرار م يگيرد و مجدد به حالت پيس برمي گردد، تنظيم هاي پيس ميكر تغيير نمي كند. در صورتيكه دستگاه بيشتر از ۱۰ ثانيه خاموش شود، تنظيم هاي پيس ميكر، به حالت پيش فرض تغيير مي كند.

مرحله ۵٫ تعيين كپچر شدن

تشخيص اينكه چه موقعي تحريك پي سميكر پاسخ بطن (كپچر شدن) را به دنبال دارد بسيار مهم است.

تعيين كپچر شدن بايد به صورت الكتريكي و مكانيكي ارزيابي شود تا از گردش خون مناسب بيمار اطمينان حاصل شود.

كپچر شدن الكتريكي با وجود يك كمپلكس QRS پهن، از بين رفتن ريتم طبيعي و ظاهر شدن يك موج T گسترش يافته يا گاهي بزرگ شده تعيين مي شود.

نكته. تعيين كپچر شدن الكتريكي فقط با مشاهده سيگنال ECG از صفحه نمايش دستگاه و از طريق ليدهاي ECG امكان پذير است.

كپچر شدن مكانيكي با استفاده از نبض محيطي بيمار ارزيابي مي شود. سيگنالهای ECG مقبل نمونه هايي از پيس ميكر موثر مي باشند.

مرحله ۶٫ تعيين آستانه مناسب

جريان خروجي ايده آل كمترين مقدار جريان است كه كپچر شدن را حفظ كند. معمولاً اين مقدار ۱۰درصد بالاتر از حد آستانه است. مقدار معمول جريان بين ۴۰ تا ۸۰ ميلي آمپر است. موقعيت پدهاي چند منظوره بر مقدار جريان مورد نياز براي كپچر تاثير گذار است.

پيس ميكر آسنكرون

در صورتيكه كابل ECG بيمار در دسترس نباشد يا عاملي وجود داشته باشد كه با ECG تداخل دارد يا مانع آن مي شود، ممكن است كه لازم شود تا از پيس ميكر به صورت آسنكرون استفاده شود.

پيس ميكر آسنكرون بايد فقط در شرايط اورژانس و هنگاميكه هيچ جايگزين ديگري وجود ندارد استفاده شود.

براي پيس آسنكرون بايد كليد نرم افزاری “Async Pacing On/Off” را فشار دهيد. با يكبار فشردن اين كليد، دستگاه در حالت پيس آسنكرون قرار خواهد گرفت و پيام “ASYNC PACE” روي صفحه نمايش نشان داده مي شود.

براي بازگشت به حالت درخواستی (demand) مجدد كليد نرم افزاری “Async Pacing On/Off” را فشار دهيد.

در هنگامي كه سيگنال ECG وجود ندارد بايد دقت كنيد كه امكان بررسي الكتريكي كپچر شدن وجود ندارد و بايد ارزيابيی مکانیکی (ضربان بيمار) صورت گيرد. 

آموزش کار با دستگاه DC شوک ZOLL

1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (6 امتیاز, میانگین: 3٫33 از 5)
Loading...

پایان جلسه سوم

«« رفتن به جلسه دوم                    رفتن به جلسه چهارم »»

 

1 پاسخ در “آموزش کار با دستگاه DC شوک ZOLL سری M-جلسه سوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *